Byt land / språk

Sweden

x

Lena Landström är världsarvs- samordnare på Länsstyrelsen samt ordförande för föreningen Världsarv i Sverige (ViS)

#Världsarv #Natur #2020

Världsarven i en hållbar framtid

Text Anette Eriksson Foto Camilla Wengelin

Världsarvet Hälsingegårdar är inte bara vackra byggnader med en fascinerande historia. Det är också med och bidrar till en hållbar framtid.
»Det känns fint att se att vi kan koppla vårt arbete till flera av de högt uppsatta målen i Agenda 2030«, säger Lena Landström, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Att hälsingegårdarna blev världsarv 2012 var resultatet av ett gediget utredningsarbete som engagerat många under flera år. Lena Landström var med och lyfte fram gårdarnas historiska värde till världsarvsjuryn i Sankt Petersburg. Idag är hon en stark drivkraft i Länsstyrelsens uppdrag, både nationellt och internationellt, där Agenda 2030 är ytterligare ett bevis på hur viktiga kulturarven är för framtiden.
– Det är faktiskt så att vi redan idag kan pricka av flera saker som vi i världsarvsarbetet bidrar med för en hållbar framtid. Med det menar jag såklart inte att vi kan lösa extrem fattigdom eller klimatkrisen, men våra insatser är en bit på vägen, förklarar Lena.

Hållbara samhällen är det mål i agendan som Lena ser att hälsingegårdarna
har starkast koppling till.
– Där står bland annat att insatserna för att trygga världens kultur- och naturarv ska stärkas. Det ligger ju helt i linje med gårdsägarnas, Länsstyrelsens och kommunernas uppdrag att vårda världsarvs-
gårdarnas byggnader, och skydda historiska värden från storskalig exploatering, kommenterar Lena.
– Genom att vissa hälsingegårdar håller öppet för besökare bidrar vi till en levande landsbygd och skapar arbetstillfällen, fortsätter Lena och sätter därmed check i rutan för Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i agendan.

För att vi ska lära av historien är det viktigt att förstå sitt eget och andras kulturarv samt värdesätta  kulturell mångfald. Inom högre utbildning är  hälsingegårdarna delvis ett outforskat område. Ett forskningsprojekt kring måleriet har genomförts av Göteborgs universitet, men det finns stora kunskapsluckor kring agrarhistoria, konst- och arkitekturhistoria, etnologi,
hållbart brukande samt nutids- och framtidsfrågor. I Agenda 2030 finns ett mål om God utbildning för alla där Världsarvet Hälsingegårdar är tema i ett skolprojekt genom Bollnäs kommun.
– Under ett par år har elever i hela länet kunnat ta del av och utforskat hälsingegårdarna på ett helt nytt sätt, genom skapande, studiebesök och nya former för lärande. Syftet är att stärka elevernas kunskaper om världsarv i allmänhet och det »egna« världsarvet, hälsingegårdarna, i synnerhet, berättar Lena. 
Ett exempel på när kunskap kan göra stor skillnad är de omfattande bränderna i Hälsingland 2018. Två av världsarvsgårdarna låg alldeles i närheten av brandhärdarna.
– Vi behöver arbeta fram bättre beredskap för hotande katastrofer.
Gårdarna bör lyftas fram som prioriterade skyddsobjekt och vi måste, helt uppenbart, förebygga spridning av bränder. Det kanske bara var vind-
riktningen som räddade de två gårdarna från att brinna upp, reflekterar Lena.
– Det gamla beprövade skyddet med »brandbjörkar« planterade på rad, som man tidigare haft på världsarvsgården Bommars, är ett effektivt sätt att motverka att elden sprider sig. Återigen en gammal kunskap att ta med oss i framtiden, konstaterar Lena.

Ett av världsarvens högre syften är att bidra till fred, det var så de kom till från början, som led i ett fredsprojekt. Att skapa Fredliga och inkluderande samhällen finns även med i Agenda 2030.
– Världsarven ger en fantastisk möjlighet att arbeta i ett globalt partnerskap. Vi har redan idag väl fungerande världsarvsnätverk i Sverige och i Norden, som vi vill utvidga och stärka till att omfatta övriga Europa och världen. Att tillgängliggöra världsarv digitalt, som på Länsmuseet i Gävle där besökaren kan uppleva gården Bortom Åa genom Virtual Reality, kan snart även komma att förverkligas på flera håll, avslöjar Lena, som tillsammans med Region Gävleborg skriver en ansökan om ett europeiskt samarbets-
projekt.  Om projektet blir av är det en egen intressant historia som vi får berätta mer om en annan gång.

Dela

Agenda 2030

Det handlar om 17 högt uppsatta globala mål som Förenta Nationerna beslutat för att få världen på rätt köl

Nyhetsbrev